card

News

Зөвлөмж

Зөвлөмж

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэлд хамаарах зарим нийтийн албан тушаалтнууд Өмнөговь аймагт албан томилолтоор ажиллах явцдаа өөрийн харъяалах байгууллагаас дотоод томилолтын зардал болох зам хоног, байрны зардлыг гаргуулан авсан хирнээ орон нутгийн төсвийн нөөц сангаас буудал, хоолны зардлыг давхар гаргуулсан зөрчил гаргасан нь Авлигатай тэмцэх газрын шалгалтын явцад тогтоогдсон тул төрийн байгууллага, нийтийн албан тушаалтнуудад энэхүү зөрчлийг дахин гаргуулахгүй байх зорилгоор дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна: ...

Read more
Төрийн үйлчилгээний сайн туршлага

Төрийн үйлчилгээний сайн туршлага

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс авлига үүсгэж буй шалтгаан, нөхцөлийг тодорхойлох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэлгүй хүргэж байгаа эсэхийг хянах зорилгоор төрийн бүх байгууллагад ажиллаж байна.

Read more
Авлигаас ангид, төрийн үйлчилгээний сайн туршлага-2012

Авлигаас ангид, төрийн үйлчилгээний сайн туршлага-2012

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Зархум нь аймагтаа төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулжээ. Бусад аймгуудын дундаас анх удаа төрийн албаны мэргэжлийн шалгалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан аймаг бол Баян-Өлгий юм.

Read more

"Шударга ёс" сэтгүүл

Шударга ёс сэтгүүлийн дугаарууд.

Read more
Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?

Нийтийн албан тушаалтан танд хуулиар юуг зөвшөөрч, юуг хориглох вэ?

Нийтийн албан тушаалтан танд юуг хуулиар зөвшөөрч, юуг хориглох вэ? Та ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

Read more
Ашиг сонирхлын зөрчлийн хууль

Ашиг сонирхлын зөрчлийн хууль

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль "100 асуулт, хариулт" Та ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

Read more

"Төрийн байгууллагын мэдээллийн нээлттэй ил тод байдал" мониторингийн 1-р шатны тайлан

Ардчилсан засаглалын гол шалгуур үзүүлэлт нь: “Тухайн улсын төрийн байгуулал хэр ардчилсан байна вэ?” гэсэн энгийн боловч маш тодорхой асуудал байдаг. Үүнийг хангах гол механизм нь төрийн байгууллагын нээлттэй, ил тод байдал бөгөөд нээлттэй мэдээлэл бол сайн засаглалын суурь, ардчилсан нийгмийн амин сүнс юм.

Read more
“Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь: Сургагч багшийн гарын авлага”

“Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь: Сургагч багшийн гарын авлага”

“Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах нь: Сургагч багшийн гарын авлага”-ыг боловсруулан танд хүргэж байна. Энэхүү гарын авлагыг авлигын эсрэг хууль тогтоомж болох Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээр хуулийн хүрээнд гарсан холбогдох дүрэм, журмын хүрээнд боловсруулсан.

Read more

Хүсэлт илгээх